Warunki gwarancji dla siekier

Siekiery firmy Cellfast zostały wyprodukowane przy użyciu zaawansowanych technologii i materiałów. Poddawane są wymagającym testom, które sprawdzają ich wytrzymałość i komfort użytkowania w codziennych pracach. Mimo wszelkich starań i surowej kontroli jakości, w procesie produkcyjnym mogą wystąpić błędy. Dlatego też objęliśmy nasze siekiery ERGO LINE™ 25-letnią międzynarodową ograniczoną gwarancją na wady fabryczne, na poniższych zasadach i warunkach.

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez CELL-FAST Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Grabskiego 31, 37-450 Stalowa Wola (dalej jako Gwarant).
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie siekier Cellfast ERGO LINE™ (dalej jako Produkt) i jest udzielana pod warunkiem dokonania rejestracji ww. Produktu na stronie internetowej www.cellfast.com.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu, widocznej na dowodzie zakupu (paragonie lub fakturze).
3. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne Produktu dotyczące sposobu wykonania lub materiału.
4. Gwarancja uprawnia do bezpłatnej naprawy nabytego Produktu, polegającej na usunięciu wad fabrycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 5 poniżej, bądź do wymiany Produktu na nowy, z uwzględnieniem treści ust. 10 poniżej.
5. Okres gwarancji wynosi 25 lat od dnia dokonania rejestracji Produktu, zgodnie z warunkami opisanymi w ust. 2 powyżej.
6. Udzielana gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

7. W przypadku wykrycia wady fabrycznej siekiery Cellfast ERGO LINE™ dotyczącej sposobu wykonania lub materiału, należy skierować swoje roszczenia w formie pisemnej bezpośrednio do działu reklamacyjnego firmy Cellfast, na adres:

Dział reklamacji siekier
CELLFAST
ul. Drzymały 41
38-400 Krosno, Poland

Wraz z powyższym zgłoszeniem należy przesłać Produkt, w którym wykryto wadę.

8. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w ust. 7 powyżej, powinno zostać dokonane w ciągu 30 dni od dnia wykrycia wady.
9. Pisemne zgłoszenie wady Produktu powinno zawierać:
- dane kontaktowe zgłaszającego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu);
- informację o nazwie i numerze seryjnym Produktu;
- załączony dowód zakupu Produktu;
- opis wykrytej wady/usterki wraz ze wskazaniem daty jej wykrycia/pojawienia się.

10. Decyzja o uznaniu zgłoszenia wady, a także o sposobie rekompensaty, tj. bądź o naprawie bądź o wymianie Produktu na nowy, należy do firmy Cellfast.
11. W przypadku uznania zgłoszenia wady za zasadne, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy w uzgodnionym terminie.

12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu powstałych wskutek:
- wypadku;
- modyfikacji Produktu i ingerencji technicznej osób nieuprawnionych;
- zaniedbania (przykładowo braku należytego czyszczenia Produktu po jego użyciu);
- zużycia wynikającego z eksploatacji Produktu;
- wykorzystywania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
- narażenia na długotrwałe działanie czynników zewnętrznych, w tym atmosferycznych i światła słonecznego, niezależnych od producenta, a wynikłych np. z niewłaściwego przechowywania Produktu, w tym m.in. zmian koloru Produktu czy wystąpienia rdzy;
- narażenia na działanie wysokich (+ 40 °C) lub niskich (- 30 °C) temperatur;
- nieprawidłowej konserwacji Produktu, w tym zastosowania kwasów lub rozpuszczalników jako środków czyszczących.
13. Gwarancja nie obejmuje Produktów, które poddane zostały naprawom lub próbom naprawy przez osoby i serwisy nieautoryzowane przez firmę Cellfast.
14. Gwarancja nie obowiązuje w stosunku do Produktów stale znajdujących się w trudnych i sprzyjających korozji warunkach (np. w klimacie morskim, przemysłowym, w ciągłym kontakcie z wodą, chemikaliami, popiołem, cementem czy pyłem, i inne).
15. Gwarancja nie obowiązuje jeśli Produkty wykorzystywane są niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieumiejętnie, niedbale, ale także, gdy Produkty wykorzystywane się do celów profesjonalnych, komercyjnych lub gdy zostały wypożyczone osobie trzeciej.
16.Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody uboczne, pośrednie, specjalne oraz wynikowe, w tym m.in. uszkodzenia lub utratę użyteczności Produktu, utraconą sprzedaż, zyski lub opóźnienia, czy niemożność realizacji niniejszego zobowiązania gwarancyjnego.
17. Wymiana lub naprawa Produktu nie skutkuje przedłużeniem okresu obowiązywania pierwotnej gwarancji.
18. Niniejsza gwarancja ma charakter dodatkowy i nie ma żadnego wpływu na inne gwarancje sprzedawców, nie ogranicza, nie zawiesza, nie zastępuje ani nie wyłącza gwarancji przysługujących Klientowi w związku z obowiązującym w danym kraju prawem, nie ma też wpływu na prawa wynikające z umowy zakupu/sprzedaży, jakie Klient posiada wobec sprzedawcy.
19. W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) Gwarant informuje, iż podanie danych osobowych wymienionych w ustępie 9 niniejszej gwarancji dokonywane wraz ze zgłoszeniem wady Produktu jest dobrowolne, jednakże konieczne do rozpatrzenia zgłoszonych roszczeń i ustosunkowania się do nich przez Gwaranta. Podając swoje dane Klient wyraża zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie przez Gwaranta w celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji. Klient ma prawo dostępu do udostępnionych, przetwarzanych danych osobowych oraz do ich poprawiania. W każdym czasie ma także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w tym do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem.